15/2009 SZMM rendelet

15/2009. (VII. 24.) SZMM rendelet a saját munkavállalók részére szervezett képzés költségeinek a szakképzési hozzájárulás terhére történő elszámolásáról

A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény 28. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-a g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a pénzügyminiszter feladat- és hatásköréről szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró pénzügyminiszterrel egyetértésben, a szakképesítésért felelős miniszter véleményének kikérésével - a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL L 214., 2008. 08. 09., 3-47. o.) (a továbbiakban: 800/2008/EK bizottsági rendelet) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) A szakképzési hozzájárulási kötelezettségnek az e rendelet alapján elszámolható költségekkel történő csökkentése - a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény (a továbbiakban: Fktv.) 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján - állami támogatásnak minősül, amelyre a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. fejezet, illetve II. fejezet 8. szakaszában foglaltak megfelelően irányadóak.

2. § E rendelet alkalmazásában
a) állami támogatás: az Európai Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti támogatás és a Szerződés 87. és 88. cikkének a de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet - HL L sorozat 379. szám, 2006. 12. 28. - 2. cikke szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás;
b) belső képzés: az Fktv. 29. § 13. pontjában meghatározott képzés;
c) külső képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére, teljes egészében saját szervezetétől elkülönült, az Fktv. szerint akkreditált felnőttképzési intézmény (a továbbiakban: képző intézmény) közreműködésével - szolgáltatási szerződés alapján - valósít meg;
d) vegyes képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalói részére részben külső képzésként, részben belső képzésként valósít meg;
e) áthúzódó képzés: az a képzés, amelyet a hozzájárulásra kötelezett több tárgyévet érintően valósít meg;
f) tárgyév: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó hozzájárulásra kötelezett üzleti éve, valamint az egyéb hozzájárulásra kötelezett naptári éve;
g) általános képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 2. pontjában meghatározott képzés;
h) speciális képzés: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 38. cikk 1. pontjában meghatározott képzés;
i) támogatási intenzitás: a támogatástartalom és az elszámolható költségek jelenértékének hányadosa, százalékos formában kifejezve;
j) mikro-, kis- és középvállalkozás: az a vállalkozás, amely a tárgyév első napján megfelel a 800/2008/EK bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott vállalkozások valamelyikének;
k) hátrányos helyzetű munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 18. pontjában meghatározott munkavállaló;
l) fogyatékossággal élő munkavállaló: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott munkavállaló;
m) mezőgazdasági termék: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 22. pontjában meghatározott termék;
n) mezőgazdasági termék feldolgozása: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 23. pontjában meghatározott feldolgozás;
o) mezőgazdasági termék forgalomba hozatala: a 800/2008/EK bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontjában meghatározott forgalomba hozatal;
p) nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet] 8. számú mellékletében meghatározott vállalkozás;
q) támogatástartalom: a 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet 1. § 31. pontjában meghatározott fogalom.

3. § (1) A hozzájárulásra kötelezett az Fktv. 20. §-ában meghatározott felnőttképzési szerződés és a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti tanulmányi szerződés (a továbbiakban: tanulmányi szerződés), vagy a tanulmányok folytatására történő munkáltatói kötelezés alapján megszervezett képzés költségeivel akkor csökkentheti a 8. §-nak megfelelően - mikro- és kisvállalkozások esetében legfeljebb 60 százaléka, egyéb hozzájárulásra kötelezettek esetében legfeljebb 33 százaléka mértékéig - a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Szht.) 3. § (3) bekezdésében meghatározott bruttó kötelezettségét, ha a következő feltételeknek - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - együttesen megfelel:
a) a képzés az Fktv.-ben, illetve a szakképzés megkezdésének és folytatásának feltételeiről, valamint a térségi integrált szakképző központ tanácsadó testületéről szóló 8/2006. (III. 23.) OM rendelet 1-4. §-ában foglaltak szerint és nem távoktatási formában történik;
b) a képzés általános vagy olyan speciális jellegű, amely megfelel a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdés c), e) és g) pontjai valamelyikében foglaltaknak;
c) a képzés minimális időtartama 20 óra;
d) a képzésre az Európai Unió tagállamainak területén kerül sor;
e) a képzésről a hozzájárulásra kötelezett az 5. §-ban meghatározott adatszolgáltatást teljesítette.
(2) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló külön jogszabályban meghatározott közúti közlekedési szolgáltatást végző hozzájárulásra kötelezettek a minimum C, illetve C+E vagy D, illetve D+E vezetői engedélykategóriához kötött gépkocsivezetői munkakör ellátásához szükséges vezetői engedélyek megszerzését célzó képzések, és az ezekhez kapcsolódó külön jogszabályban meghatározott képzések és továbbképzések költségeit, ideértve a veszélyesáru-szállító gépkocsivezető, belföldi és nemzetközi fuvarozó, autóbuszos szakmai alapképesítés és autóbuszos továbbképzési képesítés, könnyű- és nehézgépkezelői tanfolyami képzéseket is, e rendelet szerint számolhatják el. Az e bekezdésben foglalt képzésekre az (1) bekezdés a)-b) pontjaiban foglaltakat nem kell alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatás nem nyújtható:
a) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdésében foglalt tevékenységekhez;
b) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységekhez;
c) a 800/2008/EK bizottsági rendelet 1. cikk (6) bekezdésében meghatározott esetekben.
(4) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás különböző elszámolható költségek esetén halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással. Azonos vagy részben azonos elszámolható költségek esetében a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatás abban az esetben halmozható más, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatási jogcímen nyújtott támogatással, illetve csekély összegű támogatással, ha az nem vezet a 800/2008/EK bizottsági rendelet szerinti legmagasabb támogatási intenzitás, illetve támogatási összeg túllépéséhez.

4. § (1) Külső képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett és a képző intézmény közötti szolgáltatási szerződés és az annak alapján képzésenkénti részletezettséggel kiállított számla képezi az elszámolás alapját.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatási szerződésben az OKJ-ben nem szereplő képzés, továbbá nyelvi képzés esetén fel kell tüntetni a képzésnek - a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásba vételének részletes szabályairól szóló 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet [a továbbiakban: 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet] 3. számú mellékletében meghatározott - 8 számjegyű azonosítóját, valamint a hozzájárulásra kötelezett statisztikai számjelét.
(3) Külső képzés esetén a képző intézmény köteles a hozzájárulásra kötelezettnek - az e rendeletben előírt dokumentálási kötelezettség teljesítése érdekében - átadni:
a) a külön jogszabályban meghatározott intézmény-akkreditációs tanúsítvány,
b) a 48/2001. (XII. 29.) OM rendelet 4. §-ában meghatározott értesítés, illetve igazolás,
c) a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával megkötött felnőttképzési szerződés,
d) OKJ-ban nem szereplő, valamint nem akkreditált program alapján folytatott képzés esetén - az Fktv. 16. § (2) bekezdése szerinti - képzési program,
e) akkreditált képzés estén a program-akkreditációs tanúsítvány
cégszerűen hitelesített másolatát.
(4) Belső képzés esetén a belső kapacitások igénybevételének elszámolása képzésenként, belső elkülönített számlán és bizonylaton, tényleges önköltségen történik.
(5) Vegyes képzés esetén az (1)-(4) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a felnőttképzési szerződést a képző intézmény köti meg a hozzájárulásra kötelezett saját munkavállalójával.
(6) Áthúzódó képzés esetén a hozzájárulásra kötelezett a képzés költségeit évente, a hatályos számviteli szabályoknak, valamint a képzés tárgyévében érvényes, e rendeletben meghatározott pénzügyi előírásoknak megfelelően teljesítésarányosan számolhatja el, amennyiben a képzés megkezdésének tárgyévétől kezdődően a képzés költségeit a szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére évente elszámolta.

5. § (1) A hozzájárulásra kötelezettnek a tárgyévre elszámolt képzésre vonatkozó adatszolgáltatást (a továbbiakban: adatszolgáltatás) az 1. és 2. számú mellékletek szerinti adattartalommal kell benyújtania a tárgyévet követő év második hónapjának 25. napjáig a székhelye szerint illetékes regionális munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) részére. Egy bejelentőlaphoz több képzésre vonatkozó adatlap is csatolható.
(2) Az adatszolgáltatás helyességét annak benyújtásától számított 60 napon belül a munkaügyi központ megvizsgálja. Hibásan vagy pontatlanul kitöltött, illetőleg ellentmondó adatokat tartalmazó adatszolgáltatás esetén a munkaügyi központ írásban - 15 nap alatt teljesítendő - hiánypótlásra történő felszólítást küld a hozzájárulásra kötelezettnek. A hiánypótlás nem, vagy nem határidőre történő teljesítése esetén a munkaügyi központ a 7. § szerint jár el.

6. § (1) Az 5. § alapján benyújtott adatszolgáltatásról a munkaügyi központ - a 3. számú melléklet szerint - nyilvántartást vezet.
(2) A munkaügyi központ a tárgyévről szóló nyilvántartást a tárgyévet követő év június hó 20. napjáig köteles megküldeni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium (a továbbiakban: SZMM), valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet (a továbbiakban: NSZFI) részére.
(3) Az e rendeletben szereplő, a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatások esetében a hozzájárulásra kötelezettnek és a munkaügyi központnak a támogatás igénylését, felhasználását, ellenőrzését alátámasztó bizonylatokat, dokumentumokat és nyilvántartásokat, valamint minden olyan nyilvántartást, amely az elszámolható költségeket és a megengedhető maximális támogatási intenzitás betartására vonatkozó információkat tartalmazza, a támogatás odaítélésétől számított 10 évig meg kell őriznie.

7. § (1) Az 5. § szerinti adatszolgáltatás megfelelő teljesítését, valamint a benyújtott dokumentumokban szereplő adatok tartalmát a munkaügyi központ ellenőrzi. Az ellenőrzés során feltárt szabálytalanságokról a munkaügyi központ az ellenőrzést követő 30 napon belül az ellenőrzéssel összefüggő dokumentumok megküldésével tájékoztatja
a) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 4. §-a alapján teljesítő hozzájárulásra kötelezett esetében az NSZFI-t,
b) a szakképzési hozzájárulást az Szht. 5. §-a alapján teljesítő hozzájárulásra kötelezett esetében az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal területileg illetékes igazgatóságát.
(2) A hozzájárulásra kötelezett - az (1) bekezdésben meghatározott szervek ellenőrzési jogköre gyakorlásának biztosítása érdekében - a 4. számú mellékletben meghatározott dokumentumokat 10 évig köteles megőrizni.

8. § (1) Az elszámolható költségek körét az 5. számú melléklet tartalmazza. A szakképzési hozzájárulási kötelezettség terhére elszámolható költségek maximális támogatási intenzitása
a) általános képzés estén az elszámolható költségek 60%-a;
b) speciális képzés esetén az elszámolható költségek 25%-a.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott maximális támogatási intenzitás az elszámolható költségek 80%-ának megfelelő maximális támogatási intenzitásig növelhető a következők szerint:
a) 10 százalékponttal a fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű munkavállalóknak nyújtott képzés,
b) 10 százalékponttal középvállalkozás, és 20 százalékponttal mikro- vagy kisvállalkozás
esetén.
(3) Ha valamely képzési projektben általános és speciális képzési összetevők is szerepelnek, amelyek a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása vonatkozásában egymástól nem választhatók el, vagy ha a képzés általános, illetve speciális jellege nem állapítható meg, az (1) bekezdés b) pontja szerinti speciális képzésre vonatkozó támogatási intenzitásokat kell alkalmazni.
(4) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat, és nem lehet több a képzésben résztvevőnként és képzési óránként a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére - külön jogszabály alapján - megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének (minimálbér) 6 százalékánál.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a hozzájárulásra kötelezett által a saját munkavállalói számára - a (4) bekezdés szerinti képzések kivételével - az e rendelet hatálybalépését követően szervezett képzések elszámolása tekintetében kell alkalmazni.
(3) Hatályát veszti a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalói részére szervezett képzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól szóló 13/2006. (XII. 27.) SZMM rendelet (a továbbiakban: R.).
(4) Az Európai Uniós források terhére 2009. szeptember 1-jéig kiírt pályázatok keretében megvalósuló képzésekre az R. szabályait kell alkalmazni.
(5) Az e rendelet hatálybalépésének napján folyamatban lévő képzések esetében az R. szabályait kell alkalmazni.
(6) E rendeletet a 800/2008/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó támogatásokra vonatkozóan 2013. december 31-ig lehet alkalmazni.
Oldal nyomtatása